วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

4. ระบบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วัตถุประสงค์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 หน้าที่หลัก

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หลักสูตรดำเนินการร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ (กำลังปรับ)

หน้าที่งานประจำ
 • ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
 • รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
ระยะก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 • ประสานงานข้อมูลดำเนินการของฝ่าย และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ(ในหลักสูตร)
 • กำหนดวันและระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (บันทึกเชิญปฐมนิเทศ)
 • กำหนดวันและสถานที่นำเสนอผลงาน(การสัมมนาภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (บันทึกเชิญประเมินผล)
 • กำหนดวัน เวลา สถานที่ และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมอาจารย์เพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (บันทึกเชิญประชุมประเมินผล)
 • ร่าง-พิมพ์-ส่ง และดำเนินการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • คำนวณงบประมาณโครงการ ค่าวัสดุ (ทำคู่มือฝึกฯ + เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ) ค่าใช้สอย กรณี มีค่าตอบแทนการนิเทศ ส่งแบบฟอร์มให้อาจารย์นิเทศเซ็นเบิกค่านิเทศ
 • ติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบการแทนนิเทศ
 • ประชุมนักศึกษา ชี้แจงขั้นตอนก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • จัดทำข้อมูลชี้แจงนักศึกษา ติดบอร์ด กำชับให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจทุกคน
 • ทำต้นฉบับคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เก็บข้อมูลในเครื่อง ทุกคนใช้งานได้
 • จัดทีม – มอบหมายงานนักศึกษา จัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • มอบหมายงานนักศึกษา ทำข้อมูลตารางสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และส่งที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในเวลาที่กำหนด
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษา ทุกกลุ่มเรียน ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาในการขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เหมาะสมกับโรงเรียนที่ขอไปฝึก ตรวจ ความถูกต้องของชื่อโรงเรียน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ เบอร์โทร. ตำแหน่งผู้บริหาร ชื่อ สกุล ฝ่ายงานที่ฝึกและเบอร์โทร.นักศึกษา
 • ส่งตารางสถานที่ฝึกงานให้คณะทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ และหนังสือส่งตัว
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ และหนังสือส่งตัว
 • กำชับนักศึกษาให้ติดตามหนังสือตอบรับในเวลาที่กำหนด
 • จัดทำฐานข้อมูลการนิเทศ สำหรับอาจารย์(จังหวัด หน่วยงานและแผนที่)
 • จัดการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานงานธุรการทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ (ร่าง ตรวจเนื้อหา พิมพ์ เรียง เย็บชุด แจก)
 • จัดทำคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สำหรับนักศึกษาสังกัดหลักสูตร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • จัดทีมนักศึกษา จัดเตรียมงานปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระยะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • ประสานงานอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก และอาจารย์นิเทศก์โรงเรียนร่วมกับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์
 • ประสานงานอาจารย์นิเทศก์วิชาเอก รายงานผลการนิเทศต่อที่ประชุมกรรมการหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานการแก้ไขปัญหาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้งหมดของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์นิเทศก์วิชาเอกและอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
 • จัดทำแบบรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และนักเรียน
ระยะภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : รายงานผลและประเมินผล
 • จัดทีมนักศึกษา จัดเตรียมงานสัมมนาภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • ส่งบันทึกข้อความ ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนรายวิชานอกโปรแกรมวิชา เพื่อขออนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ทุกชั้นปีเข้าฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของรุ่นพี่
 • ออกแบบฟอร์มการประเมินผลเสนอที่ประชุม สรุปและ จัดทำเอกสารประเมินผล
 • ประมวลผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เขียนเกรด ส่งเกรด แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านมาฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม
 • ประสานงานอาจารย์ดูแลนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • ประสานงานการประเมินผลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพิ่มเติม
 • ประสานงานการขอคืนรายงานผลให้แก่นักศึกษา (ใช้สมัครงาน) กำหนดเวลา รับผิดชอบการคืนจนแล้วเสร็จ
 • ทำหนังสือขอบคุณหน่วยงาน ในนามคณะ
 • จัดหาของที่ระลึกสำหรับมอบโรงเรียนเพื่อแสดงความขอบคุณ ถ้ามีงบประมาณ
 • * * *เตรียมการส่งนักศึกษาเข้าโครงการสหกิจศึกษา * * *
งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)

 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน(ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อการพัฒนาระบบงาน )
 • ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (และงานเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
งานประกันคุณภาพ

 • รับผิดชอบหลักฐาน การให้ข้อมูลและการรายงานผล ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง(ตามมติที่ประชุม)