วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

3. ระบบงานพัฒนานักศึกษา

๓. ระบบงานพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์การดำเนินงาน


หน้าที่หลัก

 • ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
 • รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
 • ประสานงานข้อมูลดำเนินการของฝ่าย และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ(ในหลักสูตร)
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ในและนอกหลักสูตร )

 • โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
 • โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 • โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • โครงการพัฒนาทักษะงานสำนักงาน
 • โครงการพัฒนาทักษะบูรณาการ(อ.สุขุมาล ดำเนินการแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551)
 • โครงการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสาร
 • โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารบูรณาการ
 • โครงการพัฒนาทักษะด้านกิจกรรมและงานต่างๆ (มีโครงการย่อยอีกเป็นจำนวนมาก)
 • การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
 • การได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลต่างๆ หรือเกียรติบัตร หรือการรับรองผ่านประสบการณ์
กิจกรรมหลักสูตร ( หลักสูตรเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการโดยนักศึกษา)
 • งานปฐมนิเทศของหลักสูตร
 • งานปัจฉิมนิเทศของหลักสูตร
 • งานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต
 • งานชุมนุมศิษย์เก่า
 • งานอาจารย์เกษียณอายุราชการ มุทิตาคารวะอาจารย์เกษียณอายุ
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่
 • กิจกรรมวันภาษาไทย
 • กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ทักษะภาษาไทยครบวงจร)
 • กิจกรรมนักศึกษา (นักศึกษาดำเนินการเอง โดยอาจารย์ให้คำแนะนำตามสมควร)
 • งานรับน้องใหม่
 • งานกระชับมิตรและสร้างสามัคคีระหว่างเพื่อนและพี่น้อง
 • งานชมรมสีสันวรรณกรรม
 • งานชมรมตามกลุ่มสนใจ
กิจกรรมและงานคณะ
 • งานสโมสรนักศึกษา
 • กิจกรรมต่างๆที่คณะขอความร่วมมือ
 • งานปฐมนิเทศระดับคณะ
 • งานปัจฉิมนิเทศระดับคณะ
กิจกรรมมหาวิทยาลัย

 • งานปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย
 • งานปัจฉิมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย
 • งานพิธีไหว้ครู
 • งานราชภัฏวิชาการ/ครุศาสตร์วิชาการ
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • งานการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
กิจกรรมตามประเพณี นักขัตฤกษ์ และโอกาสพิเศษ

 • งานปีใหม่
 • งานวันเด็ก
 • งานให้ทานไฟ
 • งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 • งานแห่หฺมฺรับ
 • งานแต่งงาน (ฝึก ORGANIZER เป็นทักษะงาน EVENTS การออกแบบงานและการทำงานเป็นระบบในองค์กร)
กิจกรรมจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น กิจกรรมระดับชาติ และกิจกรรมนานาชาติ
 • งานพัฒนาทักษะวิชาการและการวิจัย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การวางแผนและ
 • โครงการพิเศษต่าง
Push นักศึกษาที่มีความสามารถเชิงวิชาการ ไกด์ให้เรียนต่อปริญญาโท
งานทุนการศึกษา (เชื่อมกับ ฐานข้อมูลประวัติการรับทุนการศึกษา)

งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)

 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานพัฒนานักศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน(ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อการพัฒนาระบบงาน )
 • ฝึกนักศึกษาปฏิบัติฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

 • รับผิดชอบหลักฐาน การให้ข้อมูลและการรายงานผล ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง(ตามมติที่ประชุม)