วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

1.ระบบงานบริหาร

 1.1  ประธานหลักสูตร


สมรรถนะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การตัดสินใจดี สามารถวิเคราะห์นโยบาย วางแผนงานที่นำไปสู่การปฏิบัติได้สามารถบริหารจัดการงานหลักสูตรได้   เข้าใจงานหลักสูตรอย่างดี มีสมรรถนะในการสื่อสาร การจับประเด็นและการถ่ายทอดสาร เป็นตัวแทนหลักสูตรในการร่วมการประชุมตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรได้

ขอบข่ายหน้าที่งาน

งานบริหารและงานประชุม
 • ดำเนินการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร ในฐานะประธานในที่ประชุม
 • ประชุมร่วมกับคณะ บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลพร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • มอบเลขานุการหลักสูตร หรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งประสานงานไปยังอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
 • ประชุมร่วมกับกรรมการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย กรณีประชุมกับหน่วยงานภายนอก บันทึกข้อมูลการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และส่งข้อมูลพร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง มอบเลขานุการหลักสูตรแจ้งประสานงานไปยังอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
 • นัดหมายการประชุมกรรมการประจำหลักสูตร เป็นวาระประจำ
 • ประสานงาน ระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ กับหลักสูตร แจ้งข้อมูลการประชุม การชี้แจง ฯลฯ ให้กรรมการประจำหลักสูตรทุกคนได้รับทราบในเวลาเหมาะสม ทันการณ์
 • ตัดสินใจเรื่องต่างๆร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วน อาจตัดสินใจและรับผิดชอบในฐานะประธานหลักสูตร โดยประสานผ่านที่ประชุมหรือแจ้งผ่าน เอกสารหนังสือราชการภายใน
 • เก็บหลักฐานสำคัญที่ได้รับการประสานงาน นำส่งเลขานุการหลักสูตรเพื่อทำสำเนาหรือเพื่อเก็บเข้าแฟ้ม เป็นหลักฐานของหลักสูตรทุกครั้ง
 • ลงนามในทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานจัดการความรู้

 • บันทึกจัดการความรู้การปฏิบัติงานตำแหน่งประธานหลักสูตร อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานประกันคุณภาพ

 • รับผิดชอบการให้ข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง(ตามมติที่ประชุม)
1.2  เลขานุการหลักสูตร (ปรับใหม่ได้ เพราะภาระงานมากเกินไป)

สมรรถนะ  เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความสามารถในการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ  มีสมรรถนะในการสื่อสาร มีความละเอียดรอบคอบ เข้าใจงานหลักสูตรอย่างดี มีความรู้ในงานสารบรรณและงานสำนักงาน สามารถจัดการงานสำนักงานและงานอื่นๆได้อย่างดี มีสมรรถนะในการประสานงาน สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในหลักสูตรได้

ขอบข่ายหน้าที่งาน

งานธุรการ
 • ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
 • รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
 • ประสานงานข้อมูลดำเนินการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ

งานประชุม
 • จัดการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร (วาระประชุมปกติ)
 • จัดการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการที่ปรึกษา (วาระประชุมประจำปีการศึกษา)
 • เตรียมการก่อนการประชุม เตรียมอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้อง โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เตรียมอาหารว่าง-น้ำ ดูแลการเสิร์ฟและจัดเก็บ หลังเสร็จการประชุม
 • ประสานงานขอวาระการประชุมจากสมาชิก
 • ส่งบันทึกข้อความเชิญประชุม
 • จดบันทึกการประชุม
 • สังเคราะห์ข้อมูลการประชุม สรุปเป็นความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นโยบาย และแนวปฏิบัติ
 • จัดเก็บข้อมูลความรู้ทุกชุดให้เป็นระบบในคอมพิวเตอร์ พร้อมเรียกใช้งาน
 • พิมพ์รายงานการประชุม
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม(พิมพ์ต้นฉบับ ตรวจแก้ ถ่ายเอกสาร เรียง เย็บ ทำปกเอกสาร พิมพ์/เขียนเลขหน้า นำไปแจกในที่ประชุม เก็บที่เหลือคืน เข้าแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมทุกครั้ง)
 • ติดตามผลการประชุมเพื่อทำวาระสืบเนื่อง แจ้งผลวาระสืบเนื่องทุกครั้ง
 • วางแผนการประชุมครั้งต่อไป วางแผนจัดลำดับความสำคัญ กำหนดวาระการประชุมคำนวณเวลา ให้ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิผลสูงสุด (พูดเสร็จแล้ว รับผิดชอบลงมือทำต่อจนบังเกิดผลจริง)

งานสารบรรณและหนังสือราชการ
 • พิมพ์บันทึกข้อความและหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการหลักสูตร(ประธาน- ผ่านที่ประชุมหลักสูตร)
 • บันทึกข้อความแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา(ประธาน-ผ่านที่ประชุมหลักสูตร)
 • บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการต่างๆ (ประธาน- ผ่านที่ประชุมหลักสูตร)
 • ร่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการต่างๆ (ประธาน- ผ่านที่ประชุมหลักสูตร)
 • นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆ)
 • ติดตามผล ด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ อีเมล และเอกสารตอบกลับ
งานประชาสัมพันธ์ภายในหลักสูตร


 • รับเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เสนอประธานบันทึกถึงผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และติดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรและกำหนดวันดึงเก็บเข้าแฟ้ม ดึงเอกสารออกเมื่อถึงกำหนด เจาะเอกสารและนำเก็บเข้าแฟ้มประชาสัมพันธ์ หรือแฟ้มที่เกี่ยวข้อง
 • โทรศัพท์ประสานงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • นำเอกสารราชการส่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • นำเอกสารส่งกรรมการบริหารหลักสูตร โดยนำใส่ช่องจดหมาย สำนักงานอธิการบดีหรือนำใส่ช่องเอกสารอาจารย์ที่สำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์
งานฐานข้อมูลปฏิบัติงานของหลักสูตร
 • ดูแลการจัดFolder และ File บันทึกข้อความ ในเครื่องฐานข้อมูลกลาง ของทุกฝ่ายงานให้เป็นระบบ จัดเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน หาง่าย ตรวจสอบได้ง่าย ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและให้ถูกต้องอยู่เสมอ(ตรวจสอบไม่ให้มีการพิมพ์ File ปะปน ตั้งชื่อไฟล์ชัดเจน ใสโฟลเดอร์แยกหมวดหมู่)
 งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)
 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการ (ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน)
 • ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานเลขานุการ
 งานพัสดุและครุภัณฑ์ของฝ่ายงาน
 • ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
 • รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
 • ประสานงานข้อมูลดำเนินการของฝ่าย และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ(ในหลักสูตร)
 • จัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ทั้งหมด ลงหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบได้
 • ตั้งกรรมการตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ และตรวจสอบครุภัณฑ์ให้อยู่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ทำฐานส่งข้อมูลให้ฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ
 • ปรับข้อมูลเป็นหลักฐานประกันคุณภาพ(เรามีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอะไรบ้าง) ส่งฝ่ายประกันคุณภาพ
 • การดูและกำกับการใช้งานวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆในความดูแลรับผิดชอบ
 • การบันทึกหลักฐานภาพ พัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับงานประกันคุณภาพ
 • การติดตามการบันทึกการใช้งานครุภัณฑ์ (คู่กับฝ่ายห้องปฏิบัติการ)
 • การตรวจสอบและแจ้งสถานะครุภัณฑ์ (คู่กับฝ่ายห้องปฏิบัติการ)
 • การประสานงานแจ้งซ่อม – แจ้งจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด (ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบเครื่องมือ)
งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)
 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน(ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อการพัฒนาระบบงาน )
 • ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์
 
งานห้องปฏิบัติการ


 • ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
 • รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
 • ประสานงานข้อมูลดำเนินการของฝ่าย และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ(ในหลักสูตร)
 • บันทึกภาพนิ่งห้องปฏิบัติการ ก่อน/หลังการปรับปรุงพัฒนา ทุกครั้ง
 • เผยแพร่ภาพห้องปฏิบัติการในสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ และในเว็ปไซต์ (ควรเป็นวิดีโอคลิป)
 • ดูความพร้อมใช้งานของห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกเวลาราชการ
 • ดูแลการใช้งานห้องปฏิบัติการให้เป็นระเบียบ และให้บริการอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกัน
 • จัดทำตารางการใช้งาน ติดประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
 • จัดทำ และปรับฐานข้อมูลการใช้งานห้องปฏิบัติการในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)


 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายห้องปฏิบัติการ (ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน)
 • ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ
งานประกันคุณภาพ


 • รับผิดชอบหลักฐาน การให้ข้อมูลและการรายงานผล ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง(ตามมติที่ประชุม)
 
๑.๓ งานแผนและงบประมาณ


 • ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
 • รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
 • จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
 • ประสานงานข้อมูลดำเนินการของฝ่าย และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ(ในหลักสูตร)
 • สังเคราะห์นโยบายจากที่ประชุม ร่าง และนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดเป็นแนวปฏิบัติ
งานแผนและนโยบาย

ศึกษาข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์นโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายคณะ ออกแบบนโยบาย วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสียง แผนบริหารจัดการหลักสูตรแผนพัฒนานักศึกษาและบุคลากร แผนอื่นๆให้สอดคล้องกับแผนของคณะและมหาวิทยาลัย


 • แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
 • แผนปฏิบัติการ
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาหลักสูตร 2 ปี - 5 ปี - 10 ปี
 • แผนปรับปรุงหลักสูตร 1 ปี - 3 ปี - 5 ปี
 • แผนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
 • แผนพัฒนานักศึกษา
 • แผนการรับนักศึกษา
 • แผนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประเภทต่างๆ
 • แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องสอน
 • แผนพัฒนา-จัดหา ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

งานงบประมาณ


 • ฐานข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณประเภทต่างๆประจำปี
 • ฐานข้อมูลการใช้งบประมาณประเภทต่างๆประจำปีงบประมาณ และรายไตรมาส
 • ฐานข้อมูลค่าวัสดุฝึกรายวิชา (งบที่ได้)
 • ฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำรายวิชา (เงินที่นักศึกษาและอาจารย์ต้องจ่าย)
 • ฐานข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ตลอด 4 ปีการศึกษา FTES
 • ข้อมูล fact เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณต่างๆ ทำตาราง เพื่อให้ไขว้กับ co-curriculum ได้ด้วยกรณี extra curriculum อาจต้องคำนวณต่างหาก

งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)

 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายงานนโยบาย แผนและงบประมาณ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน(ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อการพัฒนาระบบงาน )
 • ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานฝ่ายงานนโยบาย แผนและงบประมาณ

งานประกันคุณภาพ


 • รับผิดชอบหลักฐาน การให้ข้อมูลและการรายงานผล ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง(ตามมติที่ประชุม)
หมายเหตุ
       งานบริหารมีผู้ปฏิบัติงานได้มากกว่าหนึ่งคน  หน้าที่งานสามารถปรับได้ และควรมีผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพราะภาระงานจะหนักขึ้นมากตามกรอบบังคับต่างๆ