วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

5.ระบบงานประกันคุณภาพ

การดำเนินงานและวัตถุประสงค์

หลักสูตรต้องรายงานผลการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงพฤษภาคม เป็นการรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 10 องค์ประกอบ 67 ตัวบ่งชี้ เกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงานตามตัวชี้วัด และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ รายงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  โดยต้องเตรียมเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน ในระบบ CHE QA ONLINE  งานประกันคุณภาพ จึงเป็นการนำเสนอหลักฐานและร่องรอยการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก โดยมีกรอบปริบทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

๑. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดและกำกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร อย่างน้อยที่สุดใน 4 ประเด็น คือ
ก. การบริหารหลักสูตร
ข. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ค. การสนันสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา
ง. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและโปรแกรมวิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องพร้อมแสดงผลต่อสาธารณะ
และแจ้งให้ กกอ.ทราบด้วย

๒. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พศ.๒๕๕๒ ได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรุ้เฉพาะด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี ไว้ดังนี้ (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม(๒) ด้านความรู้(๓) ด้านทักษะทางปัญญา(๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(๖) กรณีสายครุศาสตร์ ต้องเพิ่มทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย


๓. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เตรียมข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามนโยบาย

๔.เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

งานที่เกี่ยวข้อง (รอปรับรายละเอียดงาน)

ขอข้อมูลและรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่ได้รับจากทุกฝ่ายงาน เพื่อจัดทำทำหลักฐานประกันคุณภาพของหลักสูตร
รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดระบบเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการขอข้อมูลของทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก**

ผลผลิต  SAR   SSR
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการศึกษาตนเอง
รายงานผลการศึกษาตนเอง

งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)


จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพ ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน(ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อการพัฒนาระบบงาน )
ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
อบรมนักศึกษาให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ ในฐานะที่เป็นหน่วยสำคัญ ของระบบประกันคุณภาพ


รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ (ขอข้อมูลจากแต่ละฝ่าย)

(ปรับจากข้อมูล SAR คณะ ปี ๒๕๕๑ รอปรับใหม่ให้เข้ากับงานหลักสูตร)
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2549–2552


แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ไตรมาส 1- 4
เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง)
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ฯตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อมูลบัณฑิต
แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
เอกสารการประชุมหลักสูตร
แฟ้มข้อมูลนักศึกษา
แผนบริหารการสอนที่ระบุวิธีสอนที่กำหนดหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง)
สมุดประจำตัวผู้สอน
แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
เอกสารสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
โครงการจัดบรรยายพิเศษจากบุคคลภายนอก /โครงการศึกษาดูงาน/ ฝึกงาน
โครงการศึกษาดูงาน/ ฝึกงาน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานผลการศึกษาดูงาน /ฝึกงาน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานโครงการพัฒนานักศึกษา
รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายงานค่า FTES
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำ/กรรมการประจำหลักสูตร
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์/วิทยากรรับเชิญ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประกาศ ระเบียบ โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อกำหนด / กรรมการกำกับดูแล
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ประกาศยุทธศาสตร์แผนงานวิจัย ปี 2551 – 2553
ทุนอุดหนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2551 – 2552(ถ้ามี)
แผนงาน / โครงการสนับสนุนการทำวิจัยการเรียนการสอน
ผลงานวิจัย / นวัตกรรมการสอน
หลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรมการสอน
แบบสอบถามบัณฑิต
แบบบันทึกข้อมูล บัณฑิต ป.ตรี
ข้อมูลบัณฑิต
หลักฐานการได้รับประกาศเกียรติคุณ
หลักฐานการเผยแพร่บทความ
ผลสำรวจความต้องการจำเป็นของมหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย / ห้องสมุดภาษาไทย
เครื่องทำน้ำเย็น จุดให้บริการน้ำดื่ม
ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เว็บไซด์หลักสูตร /บอร์ดประชาสัมพันธ์ /แผ่นพับ
โครงการกิจกรรมนักศึกษา
รายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
โครงสร้างองค์กร
ฐานข้อมูลงานวิจัย (เว็บไซด์)
เกณฑ์ภาระงาน
โครงการพัฒนาบุลากรด้านการวิจัย
โครงการประชุมวิชาการ : การวิจัยทางการศึกษา
โครงการวิจัย / รายงานผลการวิจัย

หลักฐานการเผยแพร่วิจัย
แบบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้บริการทางวิชาการ
รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
รายงานการปรับปรุงการบริการวิชาการ เช่น โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาไทย
เอกสารหลักฐานการให้บริการวิชาการ
รายงานประเมินผลโครงการบริหารวิชาการ
รายงานผลโครงการบริการวิชาการ
เอกสารหลักฐานการให้บริการวิชาการ
โครงการประกวดแข่งขันต่างๆทางภาษาไทย
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
หลักฐานชิ้นงานทางวัฒนธรรม
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โครงการกิจกรรมวันครู
รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551
แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบประเมินคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานผลการประเมินคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ระเบียบ ประกาศ เกณฑ์การสรรหา คัดเลือกผู้บริหารหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ไตรมาส 1-4
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานสรุปผลการทำงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานโครงการอบรมผู้บริหาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดความรู้ (KM) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
นโยบายการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯ
เว็บไซด์ของคณะ ลิงก์ไปยังหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
รายการวิทยุ (อาจารย์/นักศึกษาในหลักสูตร จัดเองหรือจัดร่วม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตร
ชมรมผู้ปกครอง
แบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เอกสารหลักฐานรางวัลผลงานวิชาการ
คำสั่งมอบหมายงานแก่กรรมการประจำหลักสูตร(ทุกตำแหน่งงาน)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
รายงานวัสดุคงเหลือและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ(คณะ)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เอกสารการได้รับเงินรางวัลฯ(ถ้ามี)
จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
คู่มือการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
รายงานความต้องการใช้ทรัพยากรของหลักสูตร
ตารางการใช้ทรัพยากรของหลักสูตร
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551

SAR ปีการศึกษา 2552
SSR ปีการศึกษา 2552
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร(ทั้งระบบ)
โครงการอบรม
หลักฐานการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
คู่มือนักศึกษา/แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา/แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
โครงการกิจกรรมนักศึกษา
การศึกษาดูงาน / การประชุมร่วม
หลักฐานแสดงเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ เช่น ชมรม เว็บไซต์
รายงานการจัดกิจกรรมนักศึกษา
คู่มือประกันฯ ปีการศึกษา 2545–2550
หนังสือนำส่ง
รายงานผลการประเมินหลักสูตร
แบบประเมินหน่วยงาน / กรรมการประเมิน
 
ชื่อแบบบันทึกข้อมูล
1 หลักสูตร
2 อาจารย์
3 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4 ประเมินผู้สอน
5 นศ. รับเกียรติคุณ
6 จำนวน นศ.
7 กิจกรรม นศ.
8 e-learning
9 ค่าใช้จ่ายคอมฯ
10 บัณฑิต ป.ตรี
11 วิจัย
12 เผยแพร่วิจัย
13 วิทยานิพนธ์
14 รางวัลผลงานวิชาการ
15 โครงการบริการวิชาการ
16 อาจารย์ให้บริการวิชาการ
17 โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
18 ชิ้นงานทางวัฒนธรรม
19 พัฒนาอาจารย์
20 พัฒนาสายสนับสนุน
21 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
22 ความพึงพอใจบริการ นศ.  

ฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ(รวมงานประชาสัมพันธ์)

รวบรวม เรียบเรียง และทำสำเนาเอกสารของฝ่ายเพื่อทำหลักฐานประกันคุณภาพ
ร่าง-พิมพ์ –ส่ง ดำเนินการบันทึกข้อความ และหนังสือราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆในความรับผิดชอบ
จัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดทำเว็บไซต์สารสนเทศและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
รวบรวมและบริการข้อมูลและสถิติต่างๆ
ข้อมูลทั่วไป (ลำดับตามข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย)

ระบบฐานข้อมูล(ภาพรวม)
ฐานข้อมูลหลักสูตร (ทรัพยากร งาน และกิจกรรมทั้งระบบ)
ฐานข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา
ฐานข้อมูลบุคลากร(ถ้ามี)
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า อาจารย์เกษียณอายุ (ทั้งระบบ)
ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฐานข้อมูลความพึงพอใจของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ราย 5 ปี)
ฐานข้อมูลทรัพยากรภายนอก
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก
ฐานข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาระบบงานหลักสูตร
ฐานข้อมูลสถานะของหลักสูตร(วิจัยจากการเปรียบเทียบสถานะหลักสูตรเดียวกันในระดับประเทศ)

ข้อมูลหลักสูตร

 ปีที่เริ่มทำการเรียนการสอน
 ปรัชญาหลักสูตร
c วิสัยทัศน์หลักสูตร
c พันธกิจหลักสูตร
c สีประจำหลักสูตร
c เพลงประจำหลักสูตร
c Slogan หลักสูตร
c หลักสูตรและแขนงวิชาที่เปิดสอน
c ทำเนียบอาจารย์ประจำ ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ
c ทำเนียบอาจารย์พิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ
c ทำเนียบวิทยากร ตำแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญพิเศษและและคุณวุฒิ
c บัณฑิตกิตติมศักด์ ความเชี่ยวชาญพิเศษและและคุณวุฒิ
c กรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร)
c งบประมาณ
c พัฒนาการของหลักสูตร
c โครงสร้างการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2552
c ฝ่ายงานในหลักสูตรและผู้รับผิดชอบประจำฝ่ายงาน

c ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรและรายวิชา


c ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาทั้งหมด
c หลักสูตรและแขนงวิชาที่เปิดสอน จำแนกเป็นภาคเรียนและปีการศึกษา
c ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
c ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา ที่ต้องเชิญอาจารย์นอกหลักสูตร
c ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา ที่ต้องเชิญวิทยากรจากภายนอก
c ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา ที่ต้องจ้างอาจารย์พิเศษรายเดือน
c ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา ที่ต้องจ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมง
c ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา ที่ต้องนำนักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ หรือดูงานนอกสถานที่
(คำนวณค่าใช้จ่ายต่อคน ต่อ 1 รายวิชา)

c ข้อมูลพื้นฐานอาจารย์และนักศึกษา
c ข้อมูลอาจารย์
c จำนวนอาจารย์ประจำ ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และวิชาหลักที่รับผิดชอบ
c จำนวนอาจารย์พิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และวิชาหลักที่รับผิดชอบ
c จำนวนวิทยากร ความเชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และวิชาหลักที่ ได้รับเชิญ
c อาจารย์ที่ปรึกษาและกลุ่มเรียนในความรับผิดชอบ (ภาคปกติ)
 
ข้อมูลภาระงานอาจารย์


c ภาระงานสอน
c ภาระงานพัฒนานักศึกษา
c ภาระงานวิจัย
c ภาระงานบริการวิชาการ
c ภาระงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
c ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของอาจารย์

ข้อมูลนักศึกษา


c ข้อมูลเฉพาะกลุ่มเรียน ของอาจารย์ที่ปรึกษา ( ประวัติ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลจิตวิทยาc ข้อมูลความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆในมหาวิทยาลัย ข้อมูลความสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ )
c ตารางรวมจำนวนกลุ่มเรียนภาคปกติ จำนวนนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา

 สถิติเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษา ออกแบบตารางข้อมูลดังนี้
c แยกเป็นปีการศึกษา แยกแต่ละแขนงวิชา แยกเป็นชั้นปี (ระดับ)
แยกแต่ละกลุ่มเรียน
c แยกเป็นเพศชาย-หญิง แยกเป็นสถานภาพ ( academic status)
เช่น ยังไม่ลงทะเบียน รักษสภาพ ลาออก ย้ายสถานศึกษา เป็นต้น

c ข้อมูลคุณลักษณะทางวิชาชีพ ของนักศึกษาในหลักสูตร
c ข้อมูลสมรรถนะรวมนักศึกษา ( overall competencies)
c ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา
c กิจกรรมในหลักสูตร (co-curriculum)
c กิจกรรมนอกหลักสูตร (extra-curriculum)
c กิจกรรมพิเศษ ( special activity )
c กิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมของโปรแกรมวิชา (เชื่อมกับฐานข้อมูลการออกเกียรติบัตร,วุฒิบัตร)
c ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของนักศึกษา
c ข้อมูลความสามารถพิเศษของนักศึกษา
c ข้อมูลการได้รับรางวัลต่างๆของนักศึกษา

งานKM ( เตรียมรับการประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก)


จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศ(รวมงานประชาสัมพันธ์)ได้มีโอกาสเรียนรู้งานนี้ร่วมกัน(ทั้งเอกสารและ on line เพื่อบันทึกปัญหาแนวทางแก้ปัญหา และเพื่อการพัฒนาระบบงาน )
ฝึกนักศึกษาปฏิบัติงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ(รวมงานประชาสัมพันธ์)
ฝึกอบรมงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Word Excel Access และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล


งานประกันคุณภาพ

รับผิดชอบหลักฐาน การให้ข้อมูลและการรายงานผล ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง(ตามมติที่ประชุม)